Polityka prywatności

 

Mersigo Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ich ochrony. Poniższe zasady polityki prywatności dają Ci możliwość poznania gwarantowanej przez nas ochrony oraz wskazują cele, w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24 (dalej: „My”, „Mersigo”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie informacje dotyczące realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez:

 • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej mersigo.com/kontakt
 • za pośrednictwem adresu e-mail: mersigo@mersigo.com
 • telefonicznie: +48 22 133 49 69 (Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)
 • pisemnie na adres: BOK Mersigo, ul. Postępu 18B, 02-672 Warszawa

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Mersigo?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m.in. do realizacji zamówienia, którego u nas dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; ten akt prawny będziemy nazywać „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 • marketingu bezpośredniego
  a) w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Mersigo, tj. np. zamówiłeś od nas produkt, będziemy przetwarzać dane w celu marketingu naszych produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”),
  b) w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Mersigo, marketing bezpośredni naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „zgodą”),
  c) w sytuacji gdy marketing bezpośredni będzie dotyczyć produktów i usług podmiotów trzecich (nie naszych), to będziemy kierować go do Ciebie tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: „zgoda”);
 • prowadzenia korespondencji z klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania klientów i potencjalnych klientów, kierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 • w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
  a)  wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  b)  udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 • analitycznym i statystycznym, gromadzenia danych ze strony www. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującą np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane, jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa prawna: „zgoda”);
 • w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na mersigo.com (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

Maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą a nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez nas przechowywane aby uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z innych źródeł.

W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody.

W odniesieniu do usług strony internetowej www.mersigo.com Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzania w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie świadczenie usług.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Mersigo polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi klienta, drukowania materiałów, archiwizację;

c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
  prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 4. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
 • jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jeśli dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; jeśli  Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Mersigo nie będzie przekazywało Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Zmiany w Polityce prywatności

Mersigo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.