Polityka prywatności

Mersigo sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i
postępuje ściśle z zasadami ich ochrony. Poniższe zasady polityki
prywatności dają Ci możliwość poznania gwarantowanej przez nas ochrony oraz wskazują cele, w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Twoje dane osobowe, jest Mersigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2a (dalej: „My”, „Mersigo”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie informacje dotyczące realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez:

W razie pytań możesz również skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem: dpo_pl@mersigo.com


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Mersigo?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m.in. do realizacji zamówienia,
którego u nas dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej
jakości usług), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
ten akt prawny będziemy nazywać „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w
skrócie „wykonaniem umowy”);

 1. marketingu bezpośredniego

a) w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a
Mersigo, tj. gdy rozsądnie możesz oczekiwać przetwarzania Twoich danych w
tym celu np. gdy prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś wspólnikiem w
spółce, pełnisz funkcję w organie reprezentującym osoby prawnej w tym
również prokurę a Mersigo kieruje ofertę marketingową, której adresatem
jest podmiot gospodarczy. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane w
celu marketingu produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 f) RODO;
podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”),

b) w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą
a Mersigo, marketing bezpośredni produktów i usług będziemy kierować tylko
w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a)
RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie zgodą).

 1. wykonywania połączeń telefonicznych w relacjach B2B– wyłącznie – gdy
  rozsądnie możesz oczekiwać przetwarzania Twoich danych w celu ustalenia
  czy podmiot gospodarczy jest zainteresowany zapoznaniem się z ofertą
  naszego Partnera dedykowaną dla przedsiębiorców i zebraniem zgody na
  przedstawienie takiej oferty (wyłącznie gdy spełniasz warunki jak w pkt
  2a) powyżej), (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”) a,
  jeżeli taka jest Twoja wola, zebrania zgód umożliwiających przekazanie
  Twoich danych Partnerowi (podstawa prawna przekazania danych: „zgoda”)
 2. prowadzenia korespondencji z klientami, w szczególności udzielania
  odpowiedzi na wiadomości i zapytania klientów i potencjalnych klientów,
  kierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie (podstawa
  prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 3. w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta (podstawa prawna:
  „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 4. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

b) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej
przepisami;

c) w celu odnotowania sprzeciwu tj. art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art.
21 ust. 3 RODO.

 1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne;
  obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe,
  planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach
  informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących
  ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej
  niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
  (podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 2. analitycznym i statystycznym, gromadzenia danych ze strony www. W tym
  tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby
  umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującą
  np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie
  dane, jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce
  internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa
  prawna: „zgoda”);
 3. w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez
  Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów
  zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na mersigo.com (podstawa
  prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”);
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż
  naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po
  którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna:
  „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak ją wyraziłeś.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy
  zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia
  roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków
  wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
  rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
 • Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych –
  przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą
  a nami, a w przypadku o którym mowa w pkt. 2 a) powyżej, przez okres
  prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej, pozostawania
  wspólnikiem w spółce, pełnienia przez Ciebie funkcji w organie
  reprezentującym osoby prawnej w tym sprawowanej przez Ciebie prokury
  lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi
  wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez nas przechowywane
  aby uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z
  innych źródeł.
 • W przypadku danych przetwarzanych w ramach nagrań realizowanych
  połączeń telefonicznych – przez okres do 2 lat od dnia przeprowadzenia
  rozmowy.
 • W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody.
 • W odniesieniu do usług strony internetowej www.mersigo.com, Twoje dane
  będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz,
  czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest
  to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np.
  przetwarzania w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu
  dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie
  przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie
świadczenie usług.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych
skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Mersigo polega na przetwarzaniu Twoich
danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w
wykonywaniu naszych czynności:

a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam
narzędzia teleinformatyczne, dostawcom systemów informatycznych oraz usług
IT;

b) podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek
mailingowych, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi klienta,
drukowania materiałów, zewnętrznego call centre, archiwizacji, niszczenia;

c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na
nasze zlecenie.

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze);

3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych lub prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych;

4. naszym partnerom – wyłącznie jeżeli wyraziłeś na to zgodę.

5. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.


Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas
Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
  osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
  danych osobowych,którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje
  dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Twoje dane nie będą już
  niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Mersigo;
 • jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jeśli dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
  świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy
  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia
  przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić
  prawidłowość tych danych; jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie
  z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; jeśli Twoje
  dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony
  lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
  danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
  stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Twoich
  danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą
  oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz skorzystać z
prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
(poprzez Biuro Obsługi Klienta) lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
mailowym: dpo_pl@mersigo.com, bądź korespondencyjnie na adres
ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa.

Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Mersigo nie będzie przekazywało Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Zmiany w Polityce prywatności

Mersigo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
prywatności.